Všeobecné podmienky pre detký tábor

Home Denný letný lezecký tábor Všeobecné podmienky pre detký tábor

Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch

organizovaných spoločnosťou Lezecká stena, s.r.o.

1. Spoločnosť Lezecká stena, s.r.o., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/B, 821 04 Bratislava, IČO:46735151 (ďalej len Poskytovateľ) organizuje denné detské tábory v týždňových turnusoch v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej web stránke www.lezeckastena.sk.

2. Nižšie uvedené Zmluvné strany jednotlivo označené aj ako Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na nasledovnom znení Zmluvy:

Čl. I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť a zorganizovať denný detský tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke a záväzok Objednávateľa za objednaný tábor zaplatiť dohodnutú sumu a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v dennom detskom tábore.

Čl. II Uzavretie zmluvy

1. Objednávateľ na základe ponuky Poskytovateľa prejavil záujem o konkrétny denný detský tábor a prihlásil dieťa na tábor cez www.eshop.lezeckastena.sk 

2. Na uzavretie Zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

a) prihlásenie dieťaťa na tábor Objednávateľom

b) uhradenie ceny za denný detský tábor v plnej výške Objednávateľom.

Čl. III Platobné podmienky

1. Cena za denný detský tábor je uvedená na  www.eshop.lezeckastena.sk na webovej stránke  www.lezeckastena.sk 

2. V cene sú zahrnuté nasledovné položky:

a) denná starostlivosť o dieťa v čase od 9:00 do 17:00 hod. pod vedením skúsených a vyškolených inštruktorov,

b) strava (desiata, obed, olovrant)

c) pitný režim.

3. Miesto na tábore je garantované až po uhradení platby.

4. Cenu je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobom  online platbou alebo bankovým prevodom a to prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.eshop.lezeckastena.sk zakúpením produktu s názvom “Denný lezecký zážitkový tábor“. Pri nákupe si vyberiete termín tábora a vyplníte údaje dieťaťa.

5. V prípade, že bude suma uhradená oneskorene, Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vybraný turnus denného detského tábora obsadený.

6. V prípade, ak Spoločnosť využije svoje právo podľa ods. 5 tohto článku a odstúpi od Zmluvy, Spoločnosť sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Objednávateľa a ponúknuť mu najbližší možný voľný turnus denného detského tábora. V prípade, ak Objednávateľ nebude mať záujem o ponúknutý turnus, je Spoločnosť povinná vrátiť Objednávateľovi cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého turnusu.

Čl. IV Práva a povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania denného detského tábora, a to z nasledovných dôvodov:

a) nevhodné počasie,

b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Spoločnosti.

2. Spoločnosť má právo zrušiť turnus denného detského tábora v nasledovných prípadoch:

a) nedostatočná obsadenosť turnusu denného detského tábora,

b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),

c) výskyt nebezpečných nákaz.

3. V prípade zrušenia turnusu denného detského tábora je Spoločnosť povinná vrátiť cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o zrušení turnusu denného detského tábora.

Čl. V Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora doručiť Spoločnosti:

a) kópiu preukazu poistenca dieťaťa,

b) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do denného detského tábora.

2. V prípade, že Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny.

3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase.

4. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia Dieťaťa má Spoločnosť právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 10€, nakoľko inštruktor za dieťa zodpovedá len v čase od 9:00 do 17:00hod.

5. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať Spoločnosť o:

a) alergiách, ktorými dieťa trpí,

b) ochoreniach, ktorými dieťa trpí,

c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.

6. V prípade, že Objednávateľ písomne informuje Spoločnosť podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky Spoločnosti vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak dieťa také lieky užíva a poučiť Spoločnosť o dávkovaní liekov.

Čl. VI Odstúpenie od Zmluvy

1. V prípade odstúpenia je Objednávateľ povinný uhradiť poplatok, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:

a) v prípade odstúpenia do 10 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora – 0 % (spoločnosť Objednávateľovi vráti 100% úhrady),

b) v prípade odstúpenia do 2 – 9 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora – 50 % (spoločnosť Objednávateľovi vráti 50 % z úhrady).

c) V prípade odstúpenia v posledný pracovný deň pred začiatkom tábora, alebo v deň nástupu na detský tábor alebo ak dieťa nenastúpilo na denný detský tábor vôbec – 100% z Ceny denného detského tábora (Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny).

2. Spoločnosť môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od Zmluvy, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na dennom detskom tábore v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza.

3. Spoločnosť má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či táborový poriadok. V takom prípade Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny, ani jej časti.

Čl. VII Vyhlásenia zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:

  • má základné sociálne návyky,
  • je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,
  • je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
  • je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

2. Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.

3. Objednávateľ poučí dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že:

  • si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať,
  • má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov,
  • je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,
  • je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).